08.21

SEPTEMBER 14 _ 7.30 PM

SANEM KALFA & GEORGE DUMITRIU 

WEEK 35

WEEK 36

edit-3985_edited.jpg

SEPTEMBER 8 _ 5.30 PM

7, + or - 2

 

SEPTEMBER 9 _ 5.30 PM

WITH MIHA GANTAR

 

SEPTEMBER 10 _ 5.30 PM

WITH DOMEN CIZEJ

 

SEPTEMBER 11 _ 3 PM

SOLO

 

SEPTEMBER 12 _ 4PM

BRAZDA

SEPTEMBER 8 _ 5.30 PM

7, + or - 2

 

SEPTEMBER 9 _ 5.30 PM

WITH MIHA GANTAR

 

SEPTEMBER 10 _ 5.30 PM

WITH DOMEN CIZEJ

 

SEPTEMBER 11 _ 3 PM

SOLO

 

SEPTEMBER 12 _ 4PM

BRAZDA

SEPTEMBER 14 _ 7.30 PM

SANEM KALFA & GEORGE DUMITRIU